ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠠᠷᠰ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/5/7
双虎咬斗纹银饰件.jpg
      ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠠᠷᠰ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ 1984 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋  ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠢ 9 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 3 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠯᠬᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠢ ᠱᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠷᠥ ᠶᠢ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠥᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠥᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠰᠢ ᠰᠤᠨᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠤᠪᠠᠩ ᠨᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠰᠢᠭᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃      ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠣᠮ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ  ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠲᠦᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ