ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/5/28
     ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠴᠥᠮ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠤᠭᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠳ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃     ᠬᠤᠪᠢᠲ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ — ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠲ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃     ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠰᠥᠨᠢ — ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠴᠢ ᠲᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠳ ᠮᠦᠴᠦᠬᠡᠷᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠥᠷ ᠨᠠᠷᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂  ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ