【 ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 】ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ — ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/30
ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ — ᠠᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︕
640 (1).jpg
640 (1).png
ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ︕ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠄ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ 
640 (2).png
 
640.jpg
ᠲᠡᠬᠦᠵᠢᠩ ᠰᠢᠯᠤᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷᠬᠡ (玻璃吊桥)᠂ ᠰᠢᠯᠤᠨ ᠬᠦᠪᠦᠮᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ(玻璃漂流)᠂ ᠰᠢᠯᠤᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠷ ᠵᠠᠮ (玻璃滑道)      ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ︕ 
640 (3).gif
640 (6).gif
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ