【 ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ 】ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ — ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/4/29
ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠲᠣᠭᠤᠰ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ      ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠰ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠴᠦ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ︕
1.1.jpg
1.2.jpg
1.3.jpg
1.4.jpg
ᠬᠤᠨᠳᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡᠳᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ︕ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠤ    ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠨᠢ 6 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠨᠢ 6 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠳᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡᠳᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
5.4.gif
640 (2).jpg
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ    ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ︽ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠢᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ    ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ᠄ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ
3.1.png
3.3.jpg
640 (1).gif
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ