ᠯᠧ ᠳ᠋ᠧ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/21
     ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠧ ᠳ᠋ᠧ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠴᠦᠬᠦᠷᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃    ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15134855503    ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 09᠄ 30 — 20᠄ 30
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ