Cafe  antique
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/2/28
       ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂  ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠴᠥᠮ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠳᠡ  ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠭᠠᠤᠮᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠢ     ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠄ ᠠᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠤᠤᠷ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ︕      ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 18504773174      ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 15᠄ 00 — 19᠄ 00
4.jpg
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ