ᠹᠦ᠋ ᠪᠧᠢ ᠵᠢᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/1/18
      ᠲᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠰᠬᠡ ᠬᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠢᠮᠡᠬᠡᠨᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠳᠤ ᠡᠬᠡᠯ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠠ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠹᠦ᠋ ᠪᠧᠢ ᠵᠢᠢ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 13150886488  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 13᠄ 00 — 21᠄ 00
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ