ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ︵1912 —1938︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/8/31
    ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠾᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠢ ᠽᠢ ᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠤᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃    1935 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢᠦ ᡁᠢ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠨᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠾᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 15 ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰᠴᠤᠳ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠭᠤᠣ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠩᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠲᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃    1936 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠦᠸᠧ ᠰᠢᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠩ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠦ ᠱᠧᠩ ᠹᠠ᠂ ᠼᠣᠣ ᠪᠦ᠋ ᠴᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠧ ᠱᠧᠩ᠂ ᠼᠦᠢ ᠱᠦ ᡁᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠲᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠ ᠴᠠᠩ ᠵᠢᠩ᠂ ᠮᠠᠨ ᠱᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠩ ᠴᠧᠩ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ  ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠣᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠩ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠬᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠷ ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠲᠣᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠤᠪᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃    1938 ᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠩ ᠵᠢᠩ ᠺᠧᠩ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢᠳ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠯᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠦᠳ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠦᠳ ᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠫᠤᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠨᠢᠳᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠫᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠦᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠠᠩᠳᠠ ᠳᠣᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢᠰᠦ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯᠲᠡᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠩ ᠸᠠᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠢ ᠳ᠋ᠢᠩᠪᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃              ︵ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ︶
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ