ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ︵1919 —1947︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/7/1
                  ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ 1938 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠤᠯ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠰᠧᠯᠢᠩᠪᠦ᠋ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢ ᠭᠸᠡᠭ᠂ ᠺᠦᠢ ᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠦᠨ ᠵᠤᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠯᠢ ᠸᠧᠨ ᠵᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃    1939 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠱᠠᠨᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 1941 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃    1946 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃    1947 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠲᠤᠤ ᠽᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠤᠴᠢᠵᠤ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠭᠤᠤ ᠽᠸᠡᠭ ᠫᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠲᠯᠢᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠨᠳᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠢᠯᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠤᠴᠢᠪᠠ᠃ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠸᠦ ᠷᠧᠨ ᠱᠠᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ᠂ ᠺᠠᠨᠭ᠌ ᠰᠧ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠲᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠠᠨᠳᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨᠰᠠᠩ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠷᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠺᠠᠨᠭ᠌ ᠰᠧ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭᠳᠦ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠭᠠᠷ ᠫᠤᠤ ᠨᠡᠩᠵᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ︾ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠦᠯᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠤᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠯᠦᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠰᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠦᠵᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃    4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠨᠴᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠠᠨᠳᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠯᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠼᠤᠤ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠠᠢ ᠽᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠦ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃    ᠯᠢ ᠱᠢ ᠴᠠᠩ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 28 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃                 ︵ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ︶ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ