ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ︵1909  — 1947 ᠣᠨ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/6

101716582831.jpg 

      ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠬᠤᠲᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 1909 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠠ

ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠪᠡ᠃

      1927 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠵᠢᠩ ᠶᠤᠸᠠᠢ ᠰᠢᠸ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

1929 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

      1937 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠵᠦᠭ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ — ᠭᠠᠨᠰᠤ — ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ

ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ  ᠨᠧᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠡᠭ ᠰᠧ ᠯᠠᠩ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ

ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠧᠯᠢᠩ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ

ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠧᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠶᠦᠡᠭ ᠰᠧ ᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ᠂

ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠢᠯᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠨ ᠱᠧᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠴᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ

ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1939 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠨ ᠱᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ

ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠡᠬᠢᠯᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 1940 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠭᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ᠂

ᠱᠠᠨᠰᠢ — ᠭᠠᠨᠰᠤ — ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ

ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ

ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ

ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ

 ᠨᠢ ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠹᠦ᠋ ᠭᠠᠩ᠂ ᠮᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠣᠭᠤᠵᠣ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠨ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠪᠠ᠃

      ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ 1946

ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠮᠠ ᠹᠦ᠋ ᠭᠠᠩ᠂ ᠮᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ

ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ᠂

ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

      ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ

ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ

ᠭᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠳᠣᠷᠠᠵᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ᠂ ᠮᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠨᠠᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ   ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ 1947 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠰᠦᠮᠡᠲᠦ᠂

ᠴᠠᠭᠠᠨᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠶᠢᠨᠴᠤᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂

ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ ᠮᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠳᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ

ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠬᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠵᠠᠷᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠥᠳᠥᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠ

ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠥ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ᠃

      1947 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ︵ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ︶ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠰᠠᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ

ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 38 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

      1951 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠠᠯᠠᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠱᠧᠦ ᠱᠠᠨ ᠤ

ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ ᠢ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ