ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ  ︵1927 — 1948︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/28
    ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠯᠢ ᠸᠠᠨ ᠼᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ 1927 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠩ ᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠯᠢ ᠸᠧᠨ ᠶᠢᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠠᠨ᠂ ᠾᠧᠩ ᠱᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠦ ᠱᠦ ᠸᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠫᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠢᠷᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠸᠧ ᠸᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ᠃    1939 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠭᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠩ ᠤᠨ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠧᠨ ᠬᠦᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠷᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠫᠤᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠦ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1944 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃    1947 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠰᠥᠨᠢ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠢᠶᠣᠤ ᠫᠠᠨ᠂ ᠰᠧ ᠶᠠᠩ ᠸᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠫᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢᠩ ᠲᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠳᠤ ᠮᠠ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠩ ᡁᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠢ ᠱᠠᠨ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 25 ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠ ᠴᠤᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ ᠯᠢᠨ ᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠫᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠪᠠ᠃ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠤᠮᠢᠡᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠢ ᠱᠠᠨ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ 25 ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠵᠠᠩᠭᠤᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠ ᠬᠤᠨᠭ᠌ ᠺᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠬᠢᠵᠦ᠂ 25 ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠤᠩ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢ ᠱᠧ ᠨᠢᠦ ᠲᠠᠨ — ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠷᠰ — ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠾᠧᠩ ᠱᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠵᠤᠤ ᠬᠤᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠩ ᠮᠢᠩ ᠱᠠᠨ᠂ ᠼᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠧᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠽᠢ ᠰᠢᠸ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠩ ᠱᠦᠢ ᠾᠧ ᠳᠤ ᠯᠢᠦ ᠽᠦᠩ ᠶᠣᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠫᠤᠤᠳᠠᠨ ᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 10 ᠫᠤᠤ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠥᠩ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ 17 ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃    1948 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠩ ᠴᠠᠩ ᠬᠤᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠬᠢᠯᠳᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠪᠤᠷᠤᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠬᠦᠢ᠂ ᠯᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ ᠹᠦ᠋ ᠽᠧ᠂ ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠸᠧ᠂ ᠭᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ  ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ᠂ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠯᠢᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠥᠩ ᠣᠲᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃    1951 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠡᠢ᠃       
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳ᠋ᠦᠩᠱᠧᠩ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ